Kyrkornas migrationsarbete

På lokalplanet engagerar sig många människor i kristna församlingar för asylsökande och flyktingar. Det sker genom konkret omsorg och stöd, genom vägledning, genom språkundervisning och språkcaféer och ibland genom aktiv påverkan på beslutande myndigheter.

Foto: Magnus Aronson /Ikon

Foto: Magnus Aronson /Ikon

I Sveriges kristna råds (SKR) arbetsgrupp för migration och integration finns personer som sammantaget står för en mycket stor kompetens inom området. Gruppen följer utvecklingen och agerar, framför allt genom kontakt med rådgivningsbyråer, FARR (Flykting- och asylgruppernas riksråd) samt Migrationsverket och andra myndigheter. Gruppen arbetar också med politisk påverkan. SKR är medlem i CCME (Churches’ Commission for Migrants in Europe).

Genom bland annat debattartiklar, uttalanden, remissyttranden och uppvaktningar sker ett påverkansarbete gentemot regering och riksdag. 2005 genomfördes det så kallade Påskuppropet för en human flyktingpolitik, som fick omkring 160 000 namnunderskrifter. 2007 utgavs skriften Detta vill vi – kyrkorna och migrationsfrågorna, som nu uppdaterats och kommer i nytryck i början av 2017.

Kristen tro som asylskäl är en fråga som SKR arbetar med och arrangerar kurser kring, under rubriken Konvertiter i asylprocessen. Rådet har också medverkat i kurser för Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas personal, som belyst prövningen av asylsökande som hänvisar till kristen tro.

Sedan september 2016 driver SKR, på initiativ av arbetsgruppen för migration och integration och efter beslut i styrelsen, ett treårigt utbildningsprojekt kallat #Värme – Värdighet, medkänsla och kunskap. Syftet är att ge ökad kompetens inom områdena asyljuridik och psykosocialt stöd till minst 800 personer i kyrkorna och civilsamhället, som är engagerade i mötet med asylsökande, och att dessa 800 i sin tur ska bidra till än bättre stöd och råd till ca 10 000 asylsökande. Projektet bekostas till 75 % av EU-fonden AMIF (Asyl-, migrations- och integrationsfonden).

Läs mer:

Läs mer om kyrkornas gemensamma  integrations- och migrationsarbete:
http://www.skr.org/verksamheter/verksamhetsomraden/migration/